Đơn xin chuyển địa điểm học tập. Kính gửi : Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Phòng Công tác HSSV, Phòng Đào tạo Tải file tại đây
Tệp đính kèm: Quyết định về việc xét học bổng KKHT đối với HSSV (Xem chi tiết- tải về)
Tệp đính kèm: Quy chế đánh giá điểm rèn luyện đối với HSSV (Xem chi tiết- tải về)
1. QD422007 - Quy chế công tác HSSV (Xem chi tiết - tải về) 2. Quy chế đánh giá điểm rèn luyện (Xem chi tiết - tải về) 3. Quy định học bổng KKHT (Xem chi tiết - tải về) 4. Nghị định 38.2009.CP (Xem chi tiết - tải về) 5. Thông tư 16.2006 (Xem chi tiết - tải về) 6. Quy chế HSSV ngoại trú 2009 (Xem chi tiết - tải về) 7. Quy chế HSSV nội trú 2011 (Xem chi tiết - tải về) 8. Nghi định 49CP (Xem chi tiết - tải về) 9. 27-2009-TT-BGDDT (Xem chi tiết - tải về) 10. QD 1572007QĐ-TTg về việc tín dụng SV (Xem chi tiết - tải về) 11. Thủ tục vay vốn đi học (Xem chi tiết - tải về)
1. Mẫu dùng cho HSSV xin xác nhận hiện đang theo học tại trường (Xem chi tiết) 2. Mẫu xác nhận vay vốn.Cam kết trả nợ vay (Xem chi tiết) 3. Mẫu xin xác nhận để hưởng trợ cấp đối với HSSV diện chính sách (Xem chi tiết) 4. Mẫu dùng cho HSSV xin xác nhận đã nộp học phí trong trương hợp HSSV làm mất biên lai thu tiền (Xem chi tiết) 5. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập (Xem chi tiết) 6. Mẫu đơn xin thôi học (Xem chi tiết) 7. Biên bản sinh hoạt lớp (Xem chi tiết) 8. Báo cáo tháng và mẫu đề nghị xóa tên:       - Báo cáo tháng và mẫu đề nghị xóa tên hệ Đại học(Xem chi tiết)       - Báo cáo tháng và mẫu đề nghị xóa tên hệ Cao đẳng (Xem chi tiết) 9. Phiếu đánh giá và biên bản điểm rèn luyện dành cho hệ Đại học (M1) (Xem chi tiết) 10. Phiếu đánh giá và biên bản điểm rèn luyện dành cho hệ Cao đẳng (M2) (Xem chi tiết) 11. Tổng hợp điểm rèn luyện (Xem chi tiết) 12. Trích ngang ngoại trú (Xem chi tiết) 13. Tổng hợp rèn luyện cả năm toàn khóa (Xem chi tiết) 14. Phiếu xác nhận hoàn thành công việc (Xem chi tiết)  15. Mẫu đơn xin trở lại tiếp tục theo học (Xem chi tiết)