Thông báo danh sách đề nghị xét học bổng học kỳ I năm học 2016-2017. (Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm) Ghi chú:Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I (2016-2017) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV trước ngày 15 tháng 1 năm 2017 để được giải quyết. Tệp đính kèm:Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I năm học 2016-2017 (Xem chi tiết và download)
Ghi chú: Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ II (2015-2016) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết.Hạn trước ngày 26 tháng 5 năm 2016 Tệp đính kèm: Danh sách HSSV đề nghị xét học bổng học kỳ 2 năm học 2015-2016 (Xem chi tiết- tải về)
Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ -BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tệp đính kèm: Danh sách HSSV đạt kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2011-2012 cơ sở Hà Nội(Xem chi tiết- tải về) Danh sách HSSV đạt kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2011-2012 cơ sở Nam Định (Xem chi tiết- tải về)
Tệp đính kèm: Danh sách HSSV đạt kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2011-2012 cơ sở Hà Nội (Xem chi tiết- tải về)
Ghi chú: Đây là danh sách HSSV được đưa vào xét cấp học bổng KKHT (DS tạm thời sắp xếp theo độ dốc điểm HT) Những lớp không có tên trong danh sách là do không có HSSV nào đạt cả 2 điều kiện về điểm HT&RL Mọi thắc mắc về điểm HSSV liên hệ Phòng Công tác HSSV trước ngày 30/3/2012 Tệp đính kèm: Danh sách HSSV đề nghị xét học bổng học kỳ 1 năm học 2011-2012  cơ sở Nam Định (Xem chi tiết- tải về)
Ghi chú: Đây là danh sách HSSV đủ điều kiện đưa vào diện đề nghị xét học bổngNếu sinh viên có thắc mắc gì về điểm liên hệ với bộ phận QLHSSV để giải quyếtHạn trước ngày 20-03-2012 Tệp đính kèm: Danh sách HSSV đề nghị xét học bổng học kỳ 1 năm học 2011-2012 (Xem chi tiết- tải về)