Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 10
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 9
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo xuất bản Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 8.
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xuất bản số 7