Read more: Thông báo mời họp Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng
Read more: Kế hoạch triển khai quy trình và các bước giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Read more: Thông báo về việc triển khai Kế hoạch tập huấn cán bộ, viên chức đầu năm học 2017-2018
Read more: Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017
Read more: Thông báo kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá chất lượng trường Đại học
Read more: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp theo mô hình Tự chủ