Kính gửi:              - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;              - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;   Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danhRead more: Triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017
         Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời công văn số 314/ĐHKTKTCN-TCCB ngày 28/6/2016. Read more: Công văn số 731/NGCBQLCSGD về việc xác định các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
Tệp đính kèm: Phụ lục mẫu số 1a - 1b (Xem chi tiết và download) Phụ lục mẫu số 2 (Xem chi tiết và download) Phụ lục mẫu số 3a - 3b (Xem chi tiết và download) Phụ lục mẫu số 4 (Xem chi tiết và download)   Read more: Thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2016
     Căn cứ “Điều lệ Trường Đại học” được ban hành kèm theo Quyết định số Số: 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ;      Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ vềRead more: Quyết định V/v ban hành Nội quy Ký túc xá Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:    Mẫu số 1a,1b     Mẫu số 2     Mẫu số 3a,3b    Mẫu số 4 Read more: Công văn về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
THÔNG TƯ Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên   Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quảnRead more: Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT về việc Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên