Căn cứ Quyết định số 7568/QĐ-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;     Căn cứRead more: Quyết định về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2015
        Thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Nam Định về việc tổ chức học tập Nghị quyết BCH Trung ương Đảng lần thứ 12 (khoá XI); Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội ĐảngRead more: Thông báo triệu tập Học tập Nghị quyết BCH Trung ương Đảng lần thứ 12 (khoá XI); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XVIII (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)
      Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015. Read more: Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015
   Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Read more: Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
      Do Công đoàn cơ sở Nam Định tổ chức Hội thi tiếng hát cán bộ viên chức ngay sau Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại cơ sở Nam Định, vì vậy Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tạiRead more: Thông báo điều chỉnh kế hoạch Tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại cơ sở Hà Nội
     Căn cứ số lượng người làm việc năm 2015 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.      Căn cứ nhu cầu lực lượng giảng dạy của các khoa chuyên môn;      Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thông báo nhận hồ sơ bổ sung đăng ký tuyểnRead more: Thông báo về việc nhận bổ sung hồ sơ tuyển dụng giảng viên năm 2015