THÔNG TƯBan hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,Read more: Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Read more: Kế hoạch triển khai các biện pháp về công tác phòng cháy chữa cháy của Nhà trường năm 2017
     Ngày 15/7/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định số 97/2008/NĐ-CP nhằm củng cố thêm hành lang pháp lý để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng được nhu cầu quản lý, góp phần thúc đẩy phát triển Internet tại Việt NamRead more: Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Tệp đính kèm :  Thong_tu_15.doc Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25  tháng 11  năm 2009;  Căn cứ Luật Giáo dụcRead more: Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Tệp đính kèm :  16_VBHN_BGDDT.doc Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấpRead more: Văn bản hợp nhất Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học Tệp đính kèm :  15_VBHN_BGDDT.doc Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấpRead more: Văn bản hợp nhất Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT