QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Tệp đính kèm  :  17_VBHN_BGDDT.zip Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đạiRead more: Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
 Quyết định về việc ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức nhà trường. Để đảm bảo quyền lợi và động viên, khuyến khích cán bộ, viên chức phát huy khả năng, nâng cao hiệu quả công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụRead more: Quyết định về việc ban hành Quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức nhà trường
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủRead more: Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ GiáoRead more: Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐI CÔNG TÁC TRONG NƯỚC (Ban hành theo quyết định số 376/QĐ - ĐHKTKTCN ngày 04 tháng 07 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp) I. Phạm vi, đốiRead more: Qui định về chế độ công tác phí cho cán bộ nhân viên đi công tác trong nước
Quyết định về việc ban ban hành về chế độ công tác phí cho cán bộ viên chức đi công tác trong nước. Căn cứ quyết định số 989/ QĐ-BCT ngà 8 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổRead more: Quyết định ban hành về chế độ công tác phí cho cán bộ viên chức đi công tác trong nước