Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thông báo hướng dẫn sinh viên khóa mới tra cứu thông tin biên chế lớp học, địa điểm học tập, thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2011-2012. 1. Hướng dẫn sinh viên khóa mới. (Xem chi tiết) 2. HướngRead more: Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên Đại học chính quy khóa 5, cao đẳng chính quy khóa 20 và TCCN khóa 54 tra cứu thông tin biên chế lớp, địa điểm học tập, thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2011-2012
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2010-2011, Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, Bộ môn, các đơn vị liên kết đào tạo và các lớp HSSV trong toàn trường kế hoạch thi lại các học phần lý thuyết trong học kỳ II năm học 2010-2011 nhưRead more: Thông báo về việc tổ chức thi lại các học phần lý thuyết trong học kỳ II năm học 2010-2011
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp các lớp tốt nghiệp tháng 03/2001: Cao đẳng liên thông Khóa 7 (2009-2011), Cao đẳng chính quy, Đại học liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp K51 đợt 2 - Kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp các lớp tốt nghiệp thángRead more: Kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp các lớp tốt nghiệp tháng 03/2011: Cao đẳng liên thông Khóa 7 (2009-2011), Cao đẳng chính quy, Đại học liên thông , Trung cấp chuyên nghiệp K51 đợt 2
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012 và kết quả phân công giảng viên giảng dạy các lớp đại học chính quy trong học kỳ I năm học 2011-2012 đã được nhà trường duyệt; Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, Bộ môn, CVHT và cácRead more: Thông báo về việc đăng ký học tập của sinh viên đại học chính quy khóa 2, 3, 4 trong kỳ I năm học 2011-2012
Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo các lớp Cao đẳng chính quy khóa 17, Cao đẳng liên thông khóa 7 (đợt 2); Căn cứ thông báo số 204/TB-ĐHKTKTCN ngày 05/05/2011 của HiệuRead more: Thông báo kế hoạch xét điều kiện dự thi tốt nghiệp
Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ vào các Quy chế hiện hànhRead more: Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng ghi kết quả học tập các lớp công nhận tốt nghiệp tháng 07/2011: Cao đẳng chính quy khóa 17, Cao đẳng liên thông K7A7, Đại học chính quy khóa 1, Đại học liên thông khóa 2Read more: Thông báo kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng ghi kết quả học tập của Sinh viên các lớp xét công nhận tốt nghiệp tháng 7 năm 2011
Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ thông báo số 343/TB-ĐHKTKTCN ngày 26Read more: Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 52
  Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2010-2011, Nhà trường thông báo cho các đơn vị trong toàn trường, các đơn vị liên kết đào tạoRead more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2010-2011 đối với các lớp theo học chế tín chỉ và xét tiến độ kết thúc năm học 2010-2011 đối với các lớp theo học chế niên chế