Căn cứ biên bản cuộc họp giao ban chuyên môn Nhà trường ngày 08 tháng 11 năm 2011. Nhà Trường thông báo việc xây dựng kế hoạch đào tạo, duyệt khối lượng, phân công giảng dạy trong học kỳ II năm học 2011-2012 như sau: Read more: Thông báo về việc xây dựng KHĐT, duyệt khối lương, phân công GD trong học kỳ II, năm học 2011-2012
Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch phát Bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ cho HSSV các lớp tốt nghiệp tháng 09/2011. Bao gồm các lớp TCCN khóa 52, CĐCQ, CĐLTCQ thi lại cùng đợt. Ghi chú:   1- HSSV được công nhận tốt nghiệp đến nhận Bằng tốt nghiệpRead more: Thông báo kế hoạch phát bằng, chứng chi các lớp tốt nghiệp tháng 09/2011
Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Nhà trường. Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, nhà trường thông báo về việc tổ chức thi lại học kỳ I năm học 2011-2012 vàRead more: Tổ chức thi lại kỳ I năm 2011-2012, kế hoạch tốt nghiệp các lớp CĐLT Khóa 8 đợt 1,TCCN khóa 52 đợt 2
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012 và kết quả phân công giảng viên giảng dạy các lớp đại học chính quy trong học kỳ II năm học 2011-2012 đã được nhà trường duyệt; Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, Bộ môn, CVHT và các sinhRead more: Đăng ký học tập của sinh viên ĐH CQ khóa 2, 3, 4 trong học kỳ II năm học 2011-2012
Phòng Đào tạo thông báo Hướng dẫn tra cứu thông tin đào tạo sinh viên Đại học Chính quy Khóa 5, Cao đẳng chính quy Khóa 20, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 54. Các thông tin đào tạo bao gồm: - Các thông báo tin tức liên quan công tác đàoRead more: Hướng dẫn tra cứu thông tin đào tạo đối với Sinh viên Khóa mới
1. Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng Khóa 20 - Khu vực Hà Nội (Xem chi tiết) 2. Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng Khóa 20 - Khu vực Nam Định (Xem chi tiết) 3. Thời khóa biểu các lớp Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 54 - Khu vực HàRead more: Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng chính quy Khóa 20, Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 54
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp thông báo hướng dẫn sinh viên khóa mới tra cứu thông tin biên chế lớp học, địa điểm học tập, thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2011-2012. 1. Hướng dẫn sinh viên khóa mới. (Xem chi tiết) 2. HướngRead more: Thông báo về việc hướng dẫn sinh viên Đại học chính quy khóa 5, cao đẳng chính quy khóa 20 và TCCN khóa 54 tra cứu thông tin biên chế lớp, địa điểm học tập, thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2011-2012
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2010-2011, Nhà trường thông báo cho các Phòng, Khoa, Bộ môn, các đơn vị liên kết đào tạo và các lớp HSSV trong toàn trường kế hoạch thi lại các học phần lý thuyết trong học kỳ II năm học 2010-2011 nhưRead more: Thông báo về việc tổ chức thi lại các học phần lý thuyết trong học kỳ II năm học 2010-2011
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp các lớp tốt nghiệp tháng 03/2001: Cao đẳng liên thông Khóa 7 (2009-2011), Cao đẳng chính quy, Đại học liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp K51 đợt 2 - Kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp các lớp tốt nghiệp thángRead more: Kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp các lớp tốt nghiệp tháng 03/2011: Cao đẳng liên thông Khóa 7 (2009-2011), Cao đẳng chính quy, Đại học liên thông , Trung cấp chuyên nghiệp K51 đợt 2