Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 04/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp công bố các nội dungRead more: Báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai
- Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009-2010 và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của BộRead more: Chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp