Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2010-2011, Nhà trường thông báo cho các đơn vị trong toàn trường, các đơn vị liên kết đào tạoRead more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2010-2011 đối với các lớp theo học chế tín chỉ và xét tiến độ kết thúc năm học 2010-2011 đối với các lớp theo học chế niên chế
Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2010-2011, Nhà trường thông báo các đơn vị trong toàn trường, các đơn vị liên kết đào tạo kế hoạchRead more: Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Trung cấp chuyên nghiệp năm 2011
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 04/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp công bố các nội dungRead more: Báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai
- Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009-2010 và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của BộRead more: Chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp