Read more: Kế hoạch về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018
Read more: Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng trong tháng 07 năm 2017
Read more: Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2016-2017
Read more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2016 - 2017
Read more: Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 06 năm 2017
Read more: Thông báo về việc tổ chức riêng các lớp học phần
Read more: Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ trong học kỳ 3 năm học 2016-2017
THÔNG BÁO 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế của Nhà trường, năm học 2016-2017 (Xem chi tiết và download)  THÔNG BÁO 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016-2017 (Xem chi tiết và download) THÔNG BÁORead more: Thực hiện Ba công khai trong cơ sở Giáo dục Đại học
Read more: Thông báo kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ III năm học 2016-2017