1. Quy chế 43: đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 2. Quy chế 25: đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 3. Quy chế 40: đào tạo TCCN hệ chính quy 4. Quy chế Đào tạo đại họcRead more: Các Quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo
Các quy chế quy định khác 1. Luật giáo dục 2005 2. Luật dạy nghề 3. Nghị định 75 4. Nghị định 139 5. Nghị định 49 6. Thông tư 51 7. Nghị định 85 8. Chỉ thị Bộ Giáo dục Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dụcRead more: Các quy chế quy định khác
Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ban hành ngày 08/10/2007 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; Tệp đính kèm: Quy định liên hệ với phòng đàoRead more: Quy định liên hệ với phòng đào tạo