Read more: Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2016-2017
Read more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2016 - 2017
Read more: Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 06 năm 2017
Read more: Thông báo về việc tổ chức riêng các lớp học phần
Read more: Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ trong học kỳ 3 năm học 2016-2017
Báo cáo tổng hợp ba công khai năm 2017 (Xem chi tiết và download) THÔNG BÁO 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục năm 2017 (Xem chi tiết và download) THÔNG BÁO 2:Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2017Read more: Ba công khai trong cơ sở Giáo dục Đại học