Read more: Thông báo về việc tổ chức riêng các lớp học phần
Read more: Thông báo về việc hoán đổi ngày nghỉ trong học kỳ 3 năm học 2016-2017
THÔNG BÁO 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế của Nhà trường, năm học 2016-2017 (Xem chi tiết và download)  THÔNG BÁO 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016-2017 (Xem chi tiết và download) THÔNG BÁORead more: Thực hiện Ba công khai trong cơ sở Giáo dục Đại học
Read more: Thông báo kế hoạch đào tạo và tổ chức đăng ký học tập trực tuyến trong học kỳ III năm học 2016-2017
Read more: Thông báo Về việc tổ chức riêng các lớp học phần
Read more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ I năm học 2016 - 2017