Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo các lớp Cao đẳng chính quy khóa 17, Cao đẳng liên thông khóa 7 (đợt 2); Căn cứ thông báo số 204/TB-ĐHKTKTCN ngày 05/05/2011 của HiệuRead more: Thông báo kế hoạch xét điều kiện dự thi tốt nghiệp
Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ vào các Quy chế hiện hànhRead more: Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng ghi kết quả học tập các lớp công nhận tốt nghiệp tháng 07/2011: Cao đẳng chính quy khóa 17, Cao đẳng liên thông K7A7, Đại học chính quy khóa 1, Đại học liên thông khóa 2Read more: Thông báo kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng ghi kết quả học tập của Sinh viên các lớp xét công nhận tốt nghiệp tháng 7 năm 2011
Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ thông báo số 343/TB-ĐHKTKTCN ngày 26Read more: Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 52
  Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2010-2011, Nhà trường thông báo cho các đơn vị trong toàn trường, các đơn vị liên kết đào tạoRead more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2010-2011 đối với các lớp theo học chế tín chỉ và xét tiến độ kết thúc năm học 2010-2011 đối với các lớp theo học chế niên chế
Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2010-2011, Nhà trường thông báo các đơn vị trong toàn trường, các đơn vị liên kết đào tạo kế hoạchRead more: Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Trung cấp chuyên nghiệp năm 2011