Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng ghi kết quả học tập các lớp công nhận tốt nghiệp tháng 07/2011: Cao đẳng chính quy khóa 17, Cao đẳng liên thông K7A7, Đại học chính quy khóa 1, Đại học liên thông khóa 2Read more: Thông báo kế hoạch nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng ghi kết quả học tập của Sinh viên các lớp xét công nhận tốt nghiệp tháng 7 năm 2011
Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ thông báo số 343/TB-ĐHKTKTCN ngày 26Read more: Thông báo kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp các lớp Trung cấp chuyên nghiệp khóa 52
  Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2010-2011, Nhà trường thông báo cho các đơn vị trong toàn trường, các đơn vị liên kết đào tạoRead more: Thông báo kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2010-2011 đối với các lớp theo học chế tín chỉ và xét tiến độ kết thúc năm học 2010-2011 đối với các lớp theo học chế niên chế
Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; Căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2010-2011, Nhà trường thông báo các đơn vị trong toàn trường, các đơn vị liên kết đào tạo kế hoạchRead more: Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Trung cấp chuyên nghiệp năm 2011
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 04/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2011-2012, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp công bố các nội dungRead more: Báo cáo thực hiện quy chế 3 công khai
- Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009-2010 và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của BộRead more: Chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp