Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 28/08. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 28/08 năm 2015 (Xem chi tiết) Read more: Danh sách nộp hồ sơ ĐKXT NV2 không hợp lệ tính đến ngày 28/08
Căn cứ Công văn số 4374/BGDĐT-GDĐH ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giải đáp các thắc mắc liên quan đến xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệuRead more: Thông tin về Tổ công tác chuyên trách để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
       - Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành;       - Căn cứ Thông báo điểm trúng tuyển NV1 đại học, cao đẳng hệ chính quyRead more: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo hướng dẫn thí sinh trúng tuyển NV1 đại học, cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 đến làm thủ tục nhập học
       Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp khóa học đối với sinh viên đại học chính quy khóa 5 niên khóa 2011-2015 và cao đẳng chính quy khóa 21 niên khóa 2012-2015.        Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật CôngRead more: Thông báo về việc tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 5, Cao đẳng chính quy khóa 21.
    Căn cứ Công văn số 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung;      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy vàRead more: Thông báo thu hồ sơ ĐKXT NV bổ sung Đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 (đợt 2)
       Căn cứ Công văn số 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung;       Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng hệ chínhRead more: Thông báo thu hồ sơ ĐKXT NV bổ sung Cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 (đợt 2)