Báo cáo tình hình đăng ký xét tuyển NVI, tính đến ngày 19 tháng 08 năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Báo cáo tình hình đăng ký xét tuyển NVI tính đến ngày 19 tháng 08 năm 2015 (Xem chi tiết) Read more: Báo cáo tình hình đăng ký xét tuyển NVI, tính đến ngày 19 tháng 08 năm 2015
Danh sách chi tiết xem tại đây.    Read more: Danh sách thí sinh đã được giải quyết rút hồ sơ ĐKXT NV1 tính đến ngày 19/08/2015
  Danh sách chi tiết tại đây  Read more: Danh sách thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT NV1 không hợp lệ tính đến ngày 19/08/2015
Căn cứ Thông báo số 434/TB-ĐHKTKTCN ngày 17/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về kế hoạch ôn và thi tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học năm 2015; Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báoRead more: THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2015
     Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và tình hình thực tế về công tác tuyển sinh của Nhà trường năm 2015;     Tính đến hết ngày 18/08/2015, số lượng thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT NVI vào đại học, cao đẳng hệRead more: Thông báo điểm đủ điều kiện ĐKXT NV1 kể từ ngày 19/08/2015
Báo cáo tình hình đăng ký xét tuyển NVI, tính đến ngày 18 tháng 08 năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Báo cáo tình hình đăng ký xét tuyển NVI tính đến ngày 18 tháng 08 năm 2015 (Xem chi tiết) Read more: Báo cáo tình hình đăng ký xét tuyển NVI, tính đến ngày 18 tháng 08 năm 2015