Danh sách thí sinh trúng tuyển NVI đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh trúng tuyển NVI đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 (Xem chi tiết) Read more: Danh sách thí sinh trúng tuyển NVI đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2015
Danh sách thí sinh trúng tuyển NVI liên thông cao đẳng lên đại học tuyển sinh năm 2015. Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh trúng tuyển NVI liên thông cao đẳng lên đại học tuyển sinh năm 2015 (Xem chi tiết) Read more: Danh sách thí sinh trúng tuyển NVI liên thông cao đẳng lên đại học tuyển sinh năm 2015.
Danh sách thí sinh trúng tuyển NVI cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh trúng tuyển NVI cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015 (Xem chi tiết) Read more: Danh sách thí sinh trúng tuyển NVI cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015
       Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-BGDĐT ngày 29/07/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015;        Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học, caoRead more: Thông báo điểm trúng tuyển NV1 đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia
     Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-BGDĐT ngày 29/07/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015;      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ liên thông cao đẳngRead more: Thông báo điểm trúng tuyển NV1 hệ liên thông cao đẳng lên đại học năm 2015 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NVI tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2015 Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm. Tệp đính kèm: Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NVI tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2015 (Xem chi tiết)  Download mẫu đơnRead more: Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển NVI tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2015