BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 639/BGDĐT-VP V/v Triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngàyRead more: Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân-Nhà giáo Ưu tú
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 ; Luật sửa đổi, bổRead more: Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BCT ngày 8/10/2007 Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT/BGD-ĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục ĐàoRead more: Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Lần thứ 12 năm 2012
Thực hiện Thông tư số 07/2012/TT-BGD&ĐT ngày 17/2/2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGUT và công văn 209/BCT-TCCB ngày 15/3/2012 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 12 năm 2012. Hội đồng xétRead more: Thông báo kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 12 năm 2012
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 ; Luật sửa đổi, bổRead more: Hướng dẫn về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2012
Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch số 16/KH-ĐUK ngày 28/5/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh Nam Định, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp phát động cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệtRead more: Kế hoạch triển khai cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"