Read more: Thông báo kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới tuyển sinh năm 2016 nhập học đợt 1
         BẢNG PHÂN CÔNG CÁC LỚP NỘP HỌC PHÍ KỲ 1 (2016-2017) TẠI CƠ SỞ MINH KHAI Read more: Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2016-2017
     Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05Read more: Kế hoạch triển khai thực hiện "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" năm học 2016 – 2017
     Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Thông tưRead more: Thông báo về việc triệu tập họp cán bộ Lớp, cán bộ Chi đoàn các lớp sinh viên
    Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị kết thúc học kỳ 3 năm học 2015-2016.     Ban giám hiệu Nhà trường thông báo nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ đốiRead more: Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ đối với Cố vấn học tập và các lớp sinh viên chuẩn bị kết thúc học kỳ 3 năm học 2015 - 2016
      Căn cứ luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc Hội; Hướng dẫn số 210/VPHĐBCQG-PL ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia vềRead more: Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đối với sinh viên