Tệp đính kèm: Quyết định về việc xét học bổng KKHT đối với HSSV (Xem chi tiết- tải về) Read more: Quyết định về việc xét học bổng KKHT đối với HSSV
Tệp đính kèm: Quy chế đánh giá điểm rèn luyện đối với HSSV (Xem chi tiết- tải về) Read more: Quy chế đánh giá điểm rèn luyện đối với HSSV
1. QD422007 - Quy chế công tác HSSV (Xem chi tiết - tải về) 2. Quy chế đánh giá điểm rèn luyện (Xem chi tiết - tải về) 3. Quy định học bổng KKHT (Xem chi tiết - tải về) 4. Nghị định 38.2009.CP (Xem chi tiết - tải về) 5. ThôngRead more: Các Quy chế - Quy định về công tác HSSV
1. Mẫu dùng cho HSSV xin xác nhận hiện đang theo học tại trường (Xem chi tiết) 2. Mẫu xác nhận vay vốn.Cam kết trả nợ vay (Xem chi tiết) 3. Mẫu xin xác nhận để hưởng trợ cấp đối với HSSV diện chính sách (Xem chi tiết) 4. Mẫu dùng choRead more: Biểu mẫu dùng cho HSSV tham khảo
Thông báo danh sách đề nghị xét học bổng học kỳ I năm học 2016-2017. (Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm) Ghi chú:Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I (2016-2017) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểmRead more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ I năm học 2016-2017
Ghi chú: Những SV có tên trong danh sách đề nghị xét học bổng kỳ II (2015-2016) nếu có thắc mắc về điểm học tập hoặc điểm rèn luyện liên hệ với Phòng Công tác SV để giải quyết.Hạn trước ngày 26 tháng 5 năm 2016 Tệp đính kèm:Read more: Danh sách đề nghị xét học bổng kỳ II năm học 2015-2016