BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  Số: 549/TB-ĐHKTKTCN Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014 --- THÔNG BÁO Về việc triệu tập họp Lớp trưởng, Bí thư đoàn các lớp khóa mới năm 2014    Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viênRead more: TB về việc triệu tập họp Lớp trưởng, Bí thư đoàn các lớp khóa mới năm 2014
Tải file tại đây Câu 1. Anh (Chị) hãy nêu ý nghĩa cơ bản của nghị quyết số 29-NQ/TW và nghị quyết số 44/NQ-CP về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa trong điều kiện kinhRead more: Câu hỏi tuần sinh hoạt công dân HSSV" đầu khóa học năm 2014
Ghi chú: Sinh viên trúng tuyển NV1+NV2 tra cứu thông tin lịch học kỳ I năm học 2014-2015 tại web: daotao.uneti.edu.vn Danh sách sinh viên hệ Cao đẳng khóa 23 Danh sách sinh viên hệ Đại học khóa 8 Chú ý : Sáng ngày 28-09-2014 sinh viênRead more: Danh sách sinh viên khóa mới 2014
Căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc phân công Cố vấn học tập các lớp đại học chính quy khóa 8, đại học liên thông khóa 7, cao đẳng chính quy khóa 23 tuyển sinh năm học 2014-2015;Read more: Kế hoạch họp lớp đối với sinh viên khóa mới nhập học năm 2014 tại 2 cơ sở Hà Nội và Nam Định
KẾ HOẠCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC, NĂM HỌC 2014 - 2015 Đối với thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy khóa 8, cao đẳng chính quy khóa 23 nhập học ngày 21/09/2014 (NV2) Yêu cầu sinh viên có mặt đầyRead more: Kế hoạch học tập và khám sức khỏe đối với sinh viên nhập học NV2
DANH SÁCH TRA CỨU THÔNG TIN SINH VIÊN(Theo thông báo số 480/TB-ĐHKTKTCN, ngày 08/09/2014 : V/v hướng dẫn sinh viên trúng tuyển NV1 - Kỳ thi tuyển sinh năm 2014) Ghi chú: Những sinh viên trúng tuyển NV1 kiểm tra thông tin cá nhân và mã SV. Nếu có saiRead more: Danh sách tra cứu thông tin Sinh viên khóa mới 2014 - 2015