Năm học 2014-2015 phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đã bám sát nội dung, nhiệm vụ năm học của nhà trường,  triển khai và  thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch nội dung công tác Thanh tra và Đảm bảo chất lượngRead more: Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng đã tổ chức họp để tổng kết năm học và bình bầu các danh hiệu thi đua năm học 2014 – 2015
Thời gian thực hiện tự đánh giá khoảng 6 tháng cụ thể như sau: Thời gian Các hoạt động        Tuần 1 – 2 Từ   10/01 đến 21/01/2011 Họp Lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên HộiRead more: Kế hoạch tự đánh giá
Nhóm IV: Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác.   Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chịu trách nhiệm tiêu chí 1. Trần Đức Cân Phó Hiệu trưởng Nhóm trưởng   2. Trần Đức Hiển Trưởng phòngRead more: Nhóm công tác IV
Nhóm III: Tiêu chuẩn 2: Tổ chức quản lý. Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên Tiêu chuẩn 6: Người học Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chịu trách nhiệm tiêu chí 1. Phan Thị Cảnh Phó Hiệu trưởngRead more: Nhóm công tác III
Nhóm II: Tiêu chuẩn 3: Chương trình Giáo dục. Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo. Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ. Tiêu chuẩn 8: Hoạt động và hợp tác quốc tế Stt Họ và tên Chức danh, chức vụRead more: Nhóm công tác II
Nhóm I: Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học. Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính   Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chịu trách nhiệm tiêu chí 1. Phạm Ngọc Anh Hiệu trưởng Nhóm trưởng   2.Read more: Nhóm công tác I