CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ NHÓM CÔNG TÁC Nhóm công tác: - Nhóm công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp Hội đồng tự đánh đánh giá Nhà trường; - Lập kế hoạch hoạt động, thu thập minh chứng, viết báo cáo theo tiến độ của Hội đồng tự đánh đánhRead more: Chức năng nhiệm vụ nhóm công tác