Ban thư ký Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 01 Đặng Văn Phiếu Trưởng phòng TT-KT và ĐBCL Trưởng Ban thư ký 02 Dương Thế Việt Phó phòng TT-KT và ĐBCL Thư ký Nhóm 1 03 Nguyễn Ngọc Huy Tổ trưởng tổ kế hoạch Phòng ĐàoRead more: Ban Thư ký
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 21 ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hội đồng gồm có 23 thành viên (danh sách kèm theo). Stt Họ và tên Chức danh, chức vụRead more: Hội đồng tự đánh giá
  BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP         Số : ......../ QĐ - ĐHKTKTCN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Hà nội, ngày .... tháng .... năm 2011                     QUYẾT ĐỊNHRead more: Quyết định thành lập HĐ TĐG năm 2011
Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 5/8/2008 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Read more: Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT
Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.    Read more: Quyết định 76/2007/QĐ-BGDĐT
Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.  Read more: Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT