Nhóm II: Tiêu chuẩn 3: Chương trình Giáo dục. Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo. Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ. Tiêu chuẩn 8: Hoạt động và hợp tác quốc tế Stt Họ và tên Chức danh, chức vụRead more: Nhóm công tác II
Nhóm I: Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học. Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính   Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Chịu trách nhiệm tiêu chí 1. Phạm Ngọc Anh Hiệu trưởng Nhóm trưởng   2.Read more: Nhóm công tác I
Ban thư ký Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 01 Đặng Văn Phiếu Trưởng phòng TT-KT và ĐBCL Trưởng Ban thư ký 02 Dương Thế Việt Phó phòng TT-KT và ĐBCL Thư ký Nhóm 1 03 Nguyễn Ngọc Huy Tổ trưởng tổ kế hoạch Phòng ĐàoRead more: Ban Thư ký
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 21 ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hội đồng gồm có 23 thành viên (danh sách kèm theo). Stt Họ và tên Chức danh, chức vụRead more: Hội đồng tự đánh giá
  BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP         Số : ......../ QĐ - ĐHKTKTCN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Hà nội, ngày .... tháng .... năm 2011                     QUYẾT ĐỊNHRead more: Quyết định thành lập HĐ TĐG năm 2011