Đơn xin chuyển địa điểm học tập. Kính gửi : Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Phòng Công tác HSSV, Phòng Đào tạo Tải file tại đây Read more: Đơn xin chuyển địa điểm học tập
Tệp đính kèm: Quyết định về việc xét học bổng KKHT đối với HSSV (Xem chi tiết- tải về) Read more: Quyết định về việc xét học bổng KKHT đối với HSSV
Tệp đính kèm: Quy chế đánh giá điểm rèn luyện đối với HSSV (Xem chi tiết- tải về) Read more: Quy chế đánh giá điểm rèn luyện đối với HSSV
1. QD422007 - Quy chế công tác HSSV (Xem chi tiết - tải về) 2. Quy chế đánh giá điểm rèn luyện (Xem chi tiết - tải về) 3. Quy định học bổng KKHT (Xem chi tiết - tải về) 4. Nghị định 38.2009.CP (Xem chi tiết - tải về) 5. ThôngRead more: Các Quy chế - Quy định về công tác HSSV
1. Mẫu dùng cho HSSV xin xác nhận hiện đang theo học tại trường (Xem chi tiết) 2. Mẫu xác nhận vay vốn.Cam kết trả nợ vay (Xem chi tiết) 3. Mẫu xin xác nhận để hưởng trợ cấp đối với HSSV diện chính sách (Xem chi tiết) 4. Mẫu dùng choRead more: Biểu mẫu dùng cho HSSV tham khảo