NHIỆM VỤ: Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ và cập nhật thông tin, kiến thức mới về khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong ngành công nghiệp      Hợp tácRead more: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và hợp tác quốc tế