Read more: Lời tòa soạn Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Read more: Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công thương nhân dịp Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp phát hành số đầu tiên
Được sự ủng hộ và cho phép của các cơ quan quản lý Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp giấy phép xuất bản “Tạp chí Khoa học và Công nghệ” số 2476/GP - BTTTT ngày 19Read more: Chào mừng Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ra mắt số đầu tiên
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;   Read more: Giấy phép xuất bản tạp chí khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;   Read more: Quyết định về việc thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Công văn số 28/TTKHCN-ISSN về việc cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) Mã số chuẩn quốc tế ISSN cho xuất bản phẩm: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Read more: Mã số chuẩn quốc tế ISSN