THỂ LỆ GỬI BÀI TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp là diễn đàn trao đổi khoa học và công nghệ; công bố vàRead more: Thể lệ gửi bài trên Tạp chí Khoa học Công nghệ