Read more: Phòng Tổ chức cán bộ
Read more: Phòng Công tác sinh viên
Read more: Phòng Tài chính kế toán
Read more: Phòng Đào tạo
Read more: Phòng Hành chính quản trị
Read more: Phòng Quản lý khoa học
Read more: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG 1. Lịch sử hình thành, phát triển và những thành tích đã đạt được:      Phòng Tuyển sinh và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tếRead more: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông
Đang cập nhật.... Read more: Phòng Thanh tra pháp chế
Đang cập nhật... Read more: Phòng Đào tạo sau đại học