Trang chủ / Khoa chuyên môn / Khoa Lý luận Chính trị

Khoa Lý luận Chính trị

Thứ hai, ngày 15/10/2018 650

          1. Thông tin chung.

         Khoa Lý luận Chính trị là đơn vị tổ chức trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp với hai tổ bộ môn trực thuộc khoa. Các môn khoa học lý luận chính trị thuộc ngành khoa học xã hội với đặc thù chuyên sâu về lĩnh vực chính trị - tư tưởng, định hướng thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng cho thế hệ trẻ tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp.

Về trình độ đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Lý luận Chính trị có 12,5% có học vị tiến sĩ, 100% có học vị thạc sĩ với các chuyên ngành: Triết học, Kinh tế - chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng.

Về loại hình đào tạo, 100% giảng viên của Khoa (24 giảng viên) được đào tạo theo hệ chính quy tập trung tại các cơ sở đào tạo như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đại học Sư phạm Hà Nội - chuyên ngành chính trị: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

           2. Lịch sử hình thành, phát triển và những thành tích đã đạt được.

Tổ chức đơn vị cấp Khoa được thành lập vào năm 2011 theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Tiền thân của Khoa Lý luận chính trị từ tổ chức Khoa Cơ bản trực thuộc Trường Trung cấp Kỹ thuật Nam Định được thành lập năm 1956. Đến năm 1997, phát triển thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp I. Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2007 với tên gọi là Bộ môn Chính trị - Giáo dục thể chất, quốc phòng.

Ngày 26/6/2007, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I ra Quyết định số 226/QĐ-CĐKT-KTCNI tách thành Bộ môn Mác - Lênin trực thuộc Ban Giám hiệu. Năm 2011, thành Khoa Lý luận Chính trị.

Quá trình hoạt động, Khoa Lý luận Chính trị luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với các đơn vị trong Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm chính trị được cấp Trường, Tỉnh, Bộ khen thưởng giấy khen, bằng khen cho tập thể Khoa và cá nhân. Nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa được khen tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp Tỉnh, cấp Bộ.

          3. Cơ cấu tổ chức.

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm 03 bộ phận chính trị hợp thành là Chi bộ Khoa, đơn vị hành chính Khoa và tổ Công đoàn Khoa.

- Chi ủy Lý luận Chính trị:

1/ Bí thư Chi bộ: Đ/c Võ Thị Dương

2/ Phó Bí thư Chi bộ: Đ/c Nguyễn Văn Bảng

3/ Chi ủy viên: Đ/c Mai Chi

- Lãnh đạo, quản lý Khoa:

1/ Trưởng Khoa: TS. Võ Thị Dương

Email: vtduong@uneti.edu.vn

2/ Phó trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Văn Bảng

Email: nvbang@uneti.edu.vn

Đơn vị thực thuộc Khoa có 02 Tổ bộ môn:

+ Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin:

Tổ trưởng: TS. Bùi Thanh Thủy

Email: btthuy@uneti.edu.vn

Tổ phó: ThS. Nguyễn Văn Bảng

Email: nvbang@uneti.edu.vn

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam:

Tổ trưởng: ThS. Ngô Thị Mai

Email: ntmai@uneti.edu.vn

Tổ phó: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Email: nttha@uneti.edu.vn

+ Trợ lý Khoa Lý luận chính trị: ThS. Đinh Thị Cẩm Nhung.

Email: dtcnhung@uneti.edu.vn

- Tổ chức Đoàn thể có Tổ Công đoàn Khoa gồm 24 công đoàn viên với 02 cơ sở: Nam Đinh do giảng viên Mai Chi - Tổ trưởng, Hà Nội do giảng viên Đào Thanh Bình - Tổ trưởng. Tổ Công đoàn hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Trường và sự chỉ đạo của Chi bộ Khoa.

Chi bộ Lý luận Chính trị là tổ chức chính trị trực thuộc Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Chi bộ gồm 20 đảng viên trên tổng số 24 giảng viên của khoa. Chi bộ luôn giữ vững vai trò, chức năng lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Khoa.

4. Chức năng, nghiệm vụ.

Khoa lý luận Chính trị được thành lập với chức năng giáo dục các thế hệ học sinh, sinh viên nhằm hình thành về mặt nhận thức, tư tưởng, phẩm chất của con người mới xã hội chủ nghĩa. Có thế giới quan chủ nghĩa Mác - Lênin, nhân sinh quan cách mạng, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định con đường cách mạng của Đảng và của toàn thể dân tộc, có tri thức chính trị vững chắc, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trung thành với chủ nghĩa xã hội, trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân.

Nhiệm vụ cơ bản của khoa là triển khai thường xuyên, hiệu quả giảng dạy các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong học sinh, sinh viên. Kết hợp chặt chẽ truyền thụ tri thức chuyên môn với tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng trong sinh viên và có định hướng tư tưởng giúp cho học sinh, sinh viên không ngừng trưởng thành, tiến bộ.

Triển khai tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động, linh hoạt trong hoạt động tổ chức hội thảo chuyên sâu tại các Tổ bộ môn, bảo đảm nâng cao không ngừng trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giảng viên của khoa.

Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa. Quản lý có hiệu quả đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng. Tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Nhà trường giao.

           5. Năng lực chuyên môn.

Về công tác đào tạo, đội ngũ giảng viên có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy và đào tạo ở bậc Đại học.

Về công tác nghiên cứu khoa học, khoa luôn chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động tổ chức hội thảo chuyên đề cấp khoa, bảo đảm yêu cầu tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ sư phạm trong khoa.

          6. Định hướng phát triển.

Chủ trương trong đơn vị phải luôn chủ động, tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; Vững vàng về nhận thức - tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống; Sẵn sàng đáp ứng tốt nhất yêu cầu giáo dục - đào tạo và phát triển Nhà trường .

Phát huy cao nhất tính chủ động, nhậy bén, năng động trong hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên.

Khuyến khích các hoạt động tự học, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn,giỏi về học thuật, xuất sắc về phương pháp, không ngừng hoàn thiện và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học trong đội ngũ giảng viên.

Giữ vững tinh thần đoàn kết trong đơn vị, quyết tâm xây dựng Khoa Lý luận chính trị thành tập thể vững mạnh toàn diện./..

          7. Liên hệ.

- Địa chỉ: + Cơ sở Hà Nội: Phòng 605 - Số 456 Minh Khai - Hà Nội.

                 Số điện thoại: 0436.821.866 (số lẻ 126)

    + Cơ sở Nam Định: Phòng 101, nhà NC2 - Số 353 Trần Hưng Đạo - Nam Định; Email: khoallct@uneti.edu.vn

        8. Phụ lục: Danh sách giảng viên Khoa Lý luận Chính trị.

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Tổ chuyên môn

Trình độ - học vị

Ghi chú

1

Võ Thị Dương

11/11/1963

NLCN Mác – Lênin

TS. Triết học

 

2

Bùi Thanh Thủy

25/06/1980

NLCN Mác – Lênin

TS. Triết học

 

3

Đinh Thị Cẩm Nhung

08/07/1982

NLCN Mác – Lênin

ThS. Triết học

 

4

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

20/10/1983

NLCN Mác – Lênin

ThS. Triết học

 

5

Trần Thị Hương

17/07/1986

NLCN Mác – Lênin

ThS. Triết học

 

6

Trần Thị Thu Huyền

30/06/1981

NLCN Mác – Lênin

ThS. Triết học

 

7

Nguyễn Thị Hiền

10/04/1980

NLCN Mác – Lênin

ThS. KTCT

 

8

Nguyễn Văn Bảng

05/04/1979

NLCN Mác – Lênin

ThS. KTCT

 

9

Mai Chi

27/02/1980

NLCN Mác – Lênin

ThS. Triết học

 

10

Phan Thị Hương

17/12/1979

NLCN Mác – Lênin

ThS. Triết học

 

11

Phạm Thị Thanh Hằng

03/03/1988

NLCN Mác – Lênin

ThS. KTCT

 

12

Đỗ Thị Trang

29/04/1982

NLCN Mác – Lênin

ThS. Triết học

 

13

Đoàn Thị Hiền

20/12/1988

NLCN Mác – Lênin

ThS. Triết học

 

14

Trần Thị Mỵ

27/07/1980

TT HCM và ĐLCM ĐCSVN

ThS. LSĐ

 

15

Nguyễn Thị Thu Hà

29/05/1983

TT HCM và ĐLCM ĐCSVN

ThS. Lịch sử

 

16

Đào Thành Bình

01/05/1978

TT HCM và ĐLCM ĐCSVN

ThS. Sử học

 

17

Phạm Thị Thùy Dương

25/09/1981

TT HCM và ĐLCM ĐCSVN

ThS. KTCT

 

18

Nguyễn Thị Luyến

19/02/1985

TT HCM và ĐLCM ĐCSVN

ThS. KTCT

 

19

Lê Thị Lý

01/02/1975

TT HCM và ĐLCM ĐCSVN

TS. Triết học

 

20

Ngô Thị Mai

05/08/1973

TT HCM và ĐLCM ĐCSVN

ThS. Triết học

 

21

Hoàng Thị Thu Thủy

08/06/1984

TT HCM và ĐLCM ĐCSVN

ThS. Triết học

 

22

Lại Thị Thùy Linh

12/08/1981

TT HCM và ĐLCM ĐCSVN

ThS. QLGD

 

23

Ninh Văn Hùng

06/11/1991

TT HCM và ĐLCM ĐCSVN

ThS. Triết học

 

24

Nguyễn Thị Minh

09/12/1989

TT HCM và ĐLCM ĐCSVN

ThS. LSĐ

 

 

Tin tức
Thông báo