Trang chủ / Các phòng - ban chức năng / Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng

Thứ tư, ngày 03/01/2018 795

1. Lịch sử hình thành, phát triển và những thành tích đã đạt được

- Lịch sử hình thành và phát triển: Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập từ 12/2007 theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Tháng 5/2014 xuất phát từ yêu cầu công việc và tình hình thực tiễn Nhà trường đã kiện toàn phòng với tên gọi mới phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng và thành lập riêng Tổ Khảo thí (nay là Trung tâm Khảo thí).

- Thành tích đã đạt được:

+ Tích cực tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện  công tác thanh tra giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục.

+ Đề xuất các giải pháp để  triển khai và  thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.

+ Phối hợp các đơn vị chức năng trong trường duy trì tốt các hoạt động như đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo, thi cử, đánh giá sinh viên; quản lý nề nếp giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

+ Triển khai và tổ chức  thực hiện có hiệu quả công tác tự đánh giá chất lượng trường đại học, trên cơ sở đó cải tiến, khắc phục những tồn tại, chuẩn bị tổ chức đánh giá ngoài.

+ Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi phục vụ công tác quản lý góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Nhiều năm liền là tập thể lao động xuất sắc, nhiều cá nhân được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

2. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo đơn vị (Cả chi bộ Đảng và đơn vị): Họ tên và email.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Phạm Thị Minh Hoa

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng

ptmhoa@uneti.edu.vn

2

Dương Thế Việt

Phó Trưởng phòng

dtviet@uneti.edu.vn

3

Đoàn Văn Đại

Phó Trưởng phòng

dvdai@uneti.edu.vn

- Cơ cấu tổ chức: Là  đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, với tổng số 14 cán bộ, viên chức ( 08 cán bộ biên chế chính thức và 06 cán bộ biệt phái)

Trong đó: 

+ 05 nam; nữ 09.

+Nam Định 09; Hà Nội 05

+Trình độ đội ngũ: 01 nghiên cứu sinh, 07 thạc sỹ; 01 học cao học, 05 cử nhân.

- Chi bộ Đảng, đoàn thể:

Chi bộ phòng Thanh tra và đảm bảo chất lượng là chi bộ trực thuộc  đảng bộ  thành lập  từ 10/2014, được tách từ chi bộ Đào tạo và Đảm bảo chất lượng, chi bộ hiện có 04 đảng viên; 02 tổ công đoàn phòng sinh hoạt ghép tại 02 cơ sở.

3. Chức năng, nhiệm vụ
3.1. Chức năng

-   Phòng Thanh tra - Pháp chế là đơn vị thanh tra nội bộ, chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của Trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc Trường;

-   Phòng Thanh tra - Pháp chế tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong nhà trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong nhà trường và thực hiện những công tác khác được giao.

-   Chủ trì giúp Hiệu trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục và tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3.1. Nhiệm vụ

               Công tác thanh tra

a)   Tổ chức thanh tra, kiểm tra các mặt hoạt động về giáo dục và đào tạo trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng;

b)   Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục, đào tạo; việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Bộ, Ngành cũng như của nhà trường;

c)    Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo;

d)  Thanh, kiểm tra công tác quản của các Khoa trong việc thực hiện quy định về phân công giảng viên giảng dạy đại học, chấm đồ án môn học, tiểu luận môn học, đánh giá khóa luận tốt nghiệp, phân công coi thi, chấm thi, quản điểm quá trình;

e)   Hàng tháng tổng hợp nội dung vi phạm của cán bộ, giảng viên trong việc chấp hành quy chế giảng dạy để thông báo cho phòng tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan thực hiện quy trình và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Hội đồng xét thu nhập tăng thêm xét và xử theo quy định;

g)   Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giảng dạy, giáo dục, quản lý phục vụ người học;

h)    Chủ trì và phối hợp với Ban thanh tra nhân dân giúp Hiệu trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

i)   Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân và các đơn vị đầu mối khác theo phân công của Hiệu trưởng để triển khai công tác: Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc trường; Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

j)   Phối hợp với các phòng chức năng thu thập ý kiến phản hồi của người học các thông tin về nội dung, phương pháp, phong cách giảng dạy của cán bộ, giảng viên để báo cáo với Hiệu trưởng nhà trường;

k)   Phối hợp với các phòng chức năng, các khoa, các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường đề ra các biện pháp để thực hiện nghiêm túc Quy chế về đào tạo, quy định về thi và kiểm tra theo quy định hiện hành;

l)   Định kỳ đánh giá tổng kết công tác và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Hiệu trưởng nhà trường;

m)    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng phân công.

Về công tác pháp chế

a)   Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường; 

b)   Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ của trường cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong trường;

c)   Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;

d)   Tham gia soạn thảo quy chế hoạt động của Trường, hệ thống các văn bản của Trường; phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan xây dựng, kiện toàn hệ thống pháp chế của Trường;

đ) Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản do các đơn vị thuộc Trường dự thảo trước khi đơn vị chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành;

e)   Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài trường gửi lấy ý kiến;

g)   Rà soát hệ thống văn bản quản nội bộ của Trường, kiến nghị điều chỉnh, sửa chữa những nội dung chưa phù hợp;

h)   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Trường, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật của từng đơn vị trong trường và của toàn Trường;

i)   Tham gia ý kiến với các đơn vị có liên quan về việc xử lý các vi phạm pháp luật của cán bộ, giảng viên và người học trong Trường;

k)   Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong việc xây dựng văn bản và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp;

l)   Tư vấn về pháp luật cho các đơn vị, cá nhân trong Trường;

m)   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

4. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
     Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra và  đảm bảo chất lượng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và của Trường; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế đào tạo và đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong trường. Cung cấp thông tin, số liệu thu thập cho Nhà trường và các đơn vị chức năng phục vụ công tác quản lý. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong quá trình tổ chức đào tạo; đề xuất xây dựng giải pháp để khắc phục, cải tiến quy trình, cách thức tổ chức, thực hiện nhằm đạt mục tiêu chất lượng nhà trường đề ra.

5. Định hướng phát triển

- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ của Nhà trường giao.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu với Ban giám hiệu xây dựng mô hình và hệ thống văn bản quản lý đào tạo đáp ứng với yêu cầu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

- Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, quản lý  quá trình tổ chức đào tạo.

- Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức đánh giá các chương trình đào tạo.

- Đẩy mạnh các hoạt động về đảm bảo chất lượng. Hình thành, xây dựng “văn hóa chất lượng” và cam kết đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

6. Liên hệ

 • Địa chỉ: Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng
  + Cơ sở Hà Nội : ngõ 454 đường Minh Khai , TP. Hà Nội .

  Số điện thoại : 024. 36339314
  +Cơ sở Nam Định: 353 đường Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định.
  Số điện thoại : 0228.3528.567
  - Email : phongdbcl@uneti.edu.vn

 

Tin tức
Thông báo