Trang chủ / Các phòng - ban chức năng / Phòng Quản lý khoa học

Phòng Quản lý khoa học

Thứ tư, ngày 03/01/2018 161

Giới thiệu về phòng quản lý khoa học

Phòng Quản lý khoa học được thành lập từ năm 1996 khi trường được năng cấp từ Trung cấp lên Cao đẳng lúc đầu có 02 cán bộ trình độ đại học cho đến hiện nay phòng có 06 người 100% có trình độ sau đại học trong đó có 01 trưởng phòng và 05 chuyên viên.

Danh sách cán bộ phòng quản lý khoa học

Điện thoại:     0350.3838694

E-mail: pmdao.uneti@moet.edu.vn

Phó trưởng phòng phụ trách phòng : ThS Phạm Thị Thu Hoài

Email:   ptthoai@uneti.edu.vn

Chuyên viên : ThS Trương Thị Thuỷ

Điện thoại: 091301931

E-mail:  ttthuy@uneti.edu.vn

Chuyên viên : ThS Trần Thị Hà

Điện thoại: 0912933149

E-mail:   ttha.uneti@moet.edu.vn

Chuyên viên : CN Đoàn Diệp Uyển

Điện thoại: 0904090475

E-mail : dduyen@uneti.edu.vn

Chuyên viên : TS Lê Văn Huỳnh

Điện thoại: 0912208709

E-mail: lvhuynh@uneti.edu.vn

Chuyên viên : ThS Nguyễn Thị Thu Hường

Điện thoại 0983546754

E-mail :  ntthuong@uneti.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ của phòng

Chức năng: Phòng Quản khoa học là đơn vị trực thuộc trường chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm: quản quy trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến của cán bộ, giảng viên; quản các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, áp dụng sáng kiến và thực hiện quy định về sở hữu trí tuệ trong nhà trường.

Nhiệm vụ:

a)   Giúp việc Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường; là đơn vị đầu mối để phối hợp thực hiện công tác biên soạn và quản lý Tạp chí Khoa học Công nghệ của nhà trường;

b)   Phổ biến tới các đơn vị, cá nhân các văn bản của Nhà nước về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; giúp việc cho Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn và quản hoạt động khoa học và công nghệ, quy định về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn các đơn vị, cán bộ, viên chức sinh viên đăng và triển khai quy trình thực hiện các đề tài NCKH theo quy định;

c)   Giúp việc cho Hiệu trưởng tổng hợp kết quả duyệt các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức trình Hội đồng KH&ĐT và Hội đồng sáng kiến nhà trường xét duyệt; thường trực hội đồng xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu giáo trình, bài giảng phục vụ giảng dạy, các bài báo khoa học; xác nhận khối lượng NCKH của cán bộ, giảng viên trong học kỳ, năm học theo quy định về chế độ công tác của giảng viên;

d)   Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, chuyển giao công nghệ của nhà trường; thực hiện nội dung hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ;

đ) Đề xuất các hình thức khen thưởng hoặc xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ;

e)   Tổng hợp và báo cáo kết quả công tác NCKH, hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường theo quy định của các cơ quan quản lý;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

Kết quả:

- Hai lần được tặng Bằng khen cấp bộ cho tập thể

- Hai cá nhân được Bộ tặng bằng khen.

- Một đồng chí vinh dự được nhà nước tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

Tin tức
Thông báo