Trang chủ / Giới thiệu về nhà trường / Quyết định v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Thứ ba, ngày 09/01/2018 1447

Tin tức
Thông báo