Trang chủ / Trung tâm / Trung tâm Khảo thí

Trung tâm Khảo thí

Thứ năm, ngày 04/01/2018 759

1. Lịch sử hình thành, phát triển và những thành tích đã đạt được:

- Lịch sử hình thành và phát triển:

Trung tâm Khảo thí có tiền thân là Tổ Khảo thí được thành lập tháng 9/2013. TS. Trần Hoàng Long Phó Hiệu trưởng kiêm giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Khảo thí.

Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Trung tâm Khảo thí được thành lập theo Quyết định số 564/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 01/10/214 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Khi thành lập, Phòng có 07 cán bộ chuyên viên ở cả 2 cơ sở Hà Nội và cơ sở Nam Định, Th.s. Nguyễn Thị Minh Nguyệt (nguyên Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Tháng 06 năm 2015, TS. Trần Hoàng Long Phó Hiệu trưởng kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khảo thí, thay cho Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt được điều động sang nhận nhiệm vụ mới. Tính đến tháng 05 năm 2016, Nhân sự của trung tâm tổng cộng 07 cán bộ chuyên viên ở cả 2 cơ sở Hà Nội và cơ sở Nam Định. Trong đó: có 01 giám đốc trung tâm trực thuộc Ban giám hiệu Nhà trường trực tiếp quản lý.

- Thành tích đã đạt được:

Thực hiện nghiêm túc các khâu nhận biên soạn ngân hàng câu hỏi thi học phần trên máy tính, rà soát sự phù hợp của ngân hàng câu hỏi. Lựa chọn câu hỏi phù hợp để ra đề thi, theo cơ cấu đề thi trắc nghiệm nội dung và tính chính xác cũng như chất lượng của ngân hàng câu hỏi ngày một nhiều và phong phú hơn để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Đảm bảo an toàn, bí mật 100% việc in sao, bàn giao đề thi.

Lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức thi trắc nghiệm và tự luận cho tất cả các hệ và các khóa trong toàn trường về coi chấm thi đi và thi lại các học phần, nhập điểm thi hết học phần, công bố điểm thi, in danh sách thi, in ấn, bảo quản đề thi trong suốt các kỳ thi học phần. Quản lý toàn bộ ngân hàng đề thi trắc nghiệm, rà soát cùng các khoa chuyên môn cập nhật và quản lý ngân hàng đề cho các học phần thi.

Phối hợp với các Khoa chuyên môn tổ chức thi đi, thi lại, phúc khảo và chấm thi tập trung đảm bảo nghiêm túc đúng theo kế hoạch và quy chế của Nhà trường và Bộ giáo dục & Đào tạo đã ban hành.

2. Cơ cấu tổ chức:

Stt

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

Email

01

TS.Trần Hoàng Long

Giám đốc Trung tâm.

ĐT: 090.323 23 32

- Phó hiệu Trưởng. Ban giám Hiệu Nhà trường trực tiếp lãnh đạo Trung tâm.

thlong@uneti.edu.vn

02

Th.S.Phạm Hữu Mỹ Dục

Tổ phó Trung tâm.

ĐT: 091.536 32 68

- Phụ trách chung các hoạt động và triển khai các văn bản của Trung tâm.

- Trực tiếp quản lý phách và tổ chức, triển khai các hoạt động thi trắc nghiệm, tự luận, phúc khảo và chẩm thi tập trung các học phần thi tự luận.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Nhà trường phân công.

phmduc@uneti.edu.vn

03

Th.S. Lưu Mai Lan

Cơ sở: Hà Nội

Chuyên viên           

ĐT: 093. 459 61 79

- Trực tiếp quản lý điểm và vào điểm thi kết thúc các học phần tự luận.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

lmlan@uneti.edu.vn

04

Th.S. Phan Trọng Đức

Cơ sở: Hà Nội

Chuyên viên          

ĐT: 090. 451 12 23

- Trực tiếp bốc thăm, in sao đề thi, chấm thi các học phần thi tự luận và phúc khảo.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

ptđuc@uneti.edu.vn

05

Th.S.Nguyễn Văn Hòa

Cơ sở: Hà Nội

Chuyên viên          

 ĐT: 094. 535 71 17

- Triển khai hoạt động các học phần thi trắc nghiệm trên máy tính.

- Báo cáo điểm thi các học phần thi trắc nghiệm.

- Quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm .

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

nvhoa@uneti.edu.vn

06

Cử nhân: Vũ Minh Đức

Cơ sở: Nam Định

Chuyên viên          

ĐT: 091. 284 23 02

- Trực tiếp quản lý và vào điểm thi kết thúc các học phần tự luận.

- Triển khai hoạt động các học phần thi trắc nghiệm trên máy tính.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

vmđuc@uneti.edu.vn

07

Cử nhân: Nguyễn Thị Phượng

Cơ sở: Nam Định

Chuyên viên          

ĐT: 097. 579 90 97

- Trực tiếp bốc thăm, in sao đề thi, chấm thi các học phần thi tự luận và phúc khảo.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

ntphuong@uneti.edu.vn


4. Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng:

Thực hiện có chất lượng hoạt động khảo thí nhằm đánh giá khách quan, công bằng năng lực của người học; giúp Hiệu trưởng thực hiện các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

- Nhiệm vụ:  

* Giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ khảo thí:

-         Nhiệm vụ chuyên môn chính là tổ chức cho tất cả các hệ và các khóa học trong toàn trường về coi chấm thi đi và thi lại các học phần, nhập điểm thi hết học phần, công bố điểm thi, in danh sách thi, tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, in ấn, bảo quản đề thi trong suốt các kỳ thi hết học phần. Quản lý toàn bộ ngân hàng đề thi trắc nghiệm, rà soát cùng các khoa chuyên môn cập nhật và quản lý ngân hàng đề cho các học phần thi, bao gồm cả thi hết học phần và thi tốt nghiệp.

-         Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa chuyên môn và đơn vị liên quan tổ chức tốt các kỳ thi hết học phần và thi tốt nghiệp.

-         Phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Thanh tra và Đảm bảo Chất lượng ban hành, thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp.

-         Phối hợp với các Khoa chuyên môn các khâu nhận biên soạn ngân hàng câu hỏi thi các học phần thi trắc nghiệm trên máy tính, rà soát sự phù hợp của ngân hàng câu hỏi. Lựa chọn câu hỏi phù hợp để ra đề thi, theo cơ cấu đề thi trắc nghiệm nội dung và tính chính xác cũng như chất lượng của ngân hàng câu hỏi ngày một nhiều và phong phú hơn để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

-         Phối hợp với các Khoa chuyên môn thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GD&ĐT, các quy định của Nhà trường về công tác thi và chấm thi tập chung đối với các học phần thi tư luận.

-         Giám sát việc tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần theo đúng quy chế của Bộ và quy định của Trường, báo cáo từng học kỳ về tình hình thi của đơn vị với Nhà trường.

-         Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giáo viên và giảng viên Nhà trường về công tác khảo thí.

* Giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục:

-         Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo và phối hợp với các Phòng, Ban, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện.

-         Đề xuất với nhà trường tăng cường cơ sở vật chất để tăng tỷ lệ các học phần thi trắc nghiệm đảm bảo tính khách quan và tránh tiêu cực trong thi cử.

-         Tăng cường chất lượng bộ ngân hàng đề thi trắc nghiệm, đề nghị các khoa hoàn chỉnh bộ ngân hàng thi tự luận đảm bảo tính khách quan và nhất quán của đề thi.

-         Tổng kết, đánh giá so sánh điểm thi giữa các học kỳ và giữa các năm học để rút kinh nghiệm và có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

-         Tham gia các đợt tập huấn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Khảo thí.

-         Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác Khảo thí trong trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

5. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Cán bộ, chuyên viên của Trung tâm khảo thí có chuyên môn chuyên nghiệp và được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn hóa, thực hiện có chất lượng hoạt động khảo thí nhằm đánh giá khách quan, công bằng năng lực của người học; giúp Hiệu trưởng thực hiện các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

6. Định hướng phát triển:

Trung tâm Khảo thí phấn đấu trở thành đơn vị phát triển mạnh trong lĩnh vực tổ chức thi đánh giá người học có hiệu quả, chính xác, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công cụ đánh giá giáo dục.

7. Liên hệ:

- Địa chỉ:

  353 Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định

  456 Minh Khai – Quận: Hai Bà Trưng - Hà Nội. Phòng 504 - Nhà 9 tầng.

- Số điện thoại:

  Cơ sở Nam Định: 0350. 8605 055

  Cơ sở Hà Nội: 04. 36331 210.

- Địa chỉ email: trungtamkhaothi@uneti.edu.vn

 

Tin tức
Thông báo