Báo cáo 3 công khai

Lượt xem: 5755

Văn bản, quy định 3 công khai:

– Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

– Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/05/2009 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Báo cáo 3 công khai:

Năm 2022:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế:

1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2021-2022

1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2021-2022

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo:

2.1. Biểu số 19: Công khai thông tin về cơ sở vật chất năm học 2021-2022

2.2. Biểu số 20: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2021-2022

3. Công khai thu chi tài chính:

3.1 Biểu số 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

Năm 2021:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế:

1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2020-2021

1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2020-2021

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo:

2.1. Biểu số 19: Công khai thông tin về cơ sở vật chất năm học 2020-2021

2.2. Biểu số 20: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2020-2021

3. Công khai thu chi tài chính:

3.1 Biểu số 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

Năm 2020:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế:

1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019-2020

1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2019-2020

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo:

2.1. Biểu số 19: Công khai thông tin về cơ sở vật chất năm học 2019-2020

2.2. Biểu số 20: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2019-2020

3. Công khai thu chi tài chính:

3.1 Biểu số 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

Năm 2019:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế:

1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2018-2019

1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018-2019

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo:

2.1. Biểu số 19: Công khai thông tin về cơ sở vật chất năm học 2018-2019

2.2. Biểu số 20: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2018-2019

3. Công khai thu chi tài chính:

3.1 Biểu số 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019

Năm 2018:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế:

1.1. Biểu số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017-2018

1.2. Biểu số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế năm học 2017-2018

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo:

2.1. Biểu số 19: Công khai thông tin về cơ sở vật chất năm học 2017-2018

2.2. Biểu số 20: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017-2018

3. Công khai thu chi tài chính:

3.1 Biểu số 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Năm 2017:

Báo cáo tổng hợp 3 công khai năm 2017 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục năm 2017 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2017 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 3: Công khai thu chi tài chính của Nhà trường năm 2017 (xem chi tiết và download)

Năm 2016:

Báo cáo tổng hợp 3 công khai năm 2016 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 1: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục năm 2016 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016 (xem chi tiết và download)

Thông báo số 3: Công khai thu chi tài chính của Nhà trường năm 2016 (xem chi tiết và download)

Năm 2014:

Báo cáo tổng hợp 3 công khai năm 2014 (xem chi tiết và download)

 

Tin tức liên quan