Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

Lượt xem: 1872

Chương trình đào tạo:

- Quyết định số 925/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 31/12/2018 về việc ban hành Bộ 12 chương trình đào tạo đại học chính quy(Xem chi tiết) - Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử năm 2015(Xem chi tiết) - Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử năm 2018(Xem chi tiết)

Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết:

- Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử(Xem chi tiết) - Đề cương chi tiết ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Bấm vào đây để xem chi tiết)

Chuẩn đầu ra:

- Quyết định số 785/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 31/10/2018 về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học(Xem chi tiết) - Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử(Xem chi tiết) - Ma trận đóng góp của các học phần theo yêu cầu năng lực của CĐR(Xem chi tiết) - Bảng mã hóa Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử(Xem chi tiết)

Tin tức liên quan