Miễn giảm học phí

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 2 năm học 2020-2021

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 2

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 1 năm học 2020 – 2021

danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 1

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021