Quy chế, quy định SV

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo...

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Quyết đinh ban hành Quy định miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên Trường Đại học Kinh...

Quyết đinh ban hành Quy định miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết đinh ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết đinh ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định ban hành Quy chế ngoại trú của sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định ban hành Quy chế ngoại trú của sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động các Câu lạc bộ tại Trường Đại học Kinh tế –...

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động các Câu lạc bộ tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối với...

Quyết định ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với học viên tại...

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với học viên tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện được ban hành theo...

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện được ban hành theo Quyết định số 747/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

  • 1
  • 2