Quy chế, quy định SV

Quyết định ban hành Quy chế ngoại trú của sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định ban hành Quy chế ngoại trú của sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động các Câu lạc bộ tại Trường Đại học Kinh tế –...

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động các Câu lạc bộ tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối với...

Quyết định ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với học viên tại...

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với học viên tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện được ban hành theo...

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện được ban hành theo Quyết định số 747/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Nghị định 86 của Chính phủ Quy định về khung học phí và miễn giảm học phí

Nghị định 86 của Chính phủ Quy định về khung học phí và miễn giảm học phí

  • 1
  • 2