Quy định, Chương trình

Quyết định số 740 ngày 20/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định về việc học, kiểm tra và...

Quyết định số 740 ngày 20/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định về việc học, kiểm tra và chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học chính quy, liên thông và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quyết định số 733 ngày 20/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý, sử dụng...

Quyết định số 733 ngày 20/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý, sử dụng thiết bị trên giảng đường, phòng thực hành, trong hoạt động của Nhà trường

Quyết định số 730 ngày 20/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định mở ngành trình độ đại...

Quyết định số 730 ngày 20/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định mở ngành trình độ đại học tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định số 736 ngày 20/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo trình độ...

Quyết định số 736 ngày 20/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định số 689 ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định điều chỉnh chương trình...

Quyết định số 689 ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ Đại học

Quyết định số 687 ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy...

Quyết định số 687 ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy khóa 25 theo hệ thống tín chỉ

Quyết định số 691 ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định xây dựng và điều chỉnh...

Quyết định số 691 ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy định xây dựng và điều chỉnh chuẩn đầu ra

Quyết định số 688 ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy...

Quyết định số 688 ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quyết định số 686 ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học chính quy...

Quyết định số 686 ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Đề án mở Ngành Công nghệ thực phẩm trình độ thạc sĩ

Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm

  • 1
  • 2