Báo Công Thương: Hội thảo khoa học cấp quốc gia về giải pháp khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế – xã hội hướng đến phát triển bền vững

Lượt xem: 411

Theo dự kiến, vào tháng 8/2021, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương), Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia 2021 “Giải pháp khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế – xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững” nhằm góp phần nâng cao vai trò của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

Để chuẩn bị cho việc diễn ra Hội thảo, Ban tổ chức vừa có thông báo mời các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các nhà khoa học và nhà quản lý tham gia gửi các nội dung để xây dựng tuyển tập báo cáo hội thảo và đăng trong kỷ yếu hội thảo.

Ban tổ chức cho biết, thời gian nhận bài viết trước ngày 15/7/2021; thông báo kết quả phản biện trước ngày 30/7/2021. Nơi hận đăng ký và bài viết: Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp 456 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: phongqlkh@uneti.edu.vn. Ngoài ra, thông tin chi tiết liên hệ: ThS. Trần Thị Hà (Thư ký Hội thảo), điện thoại 0866 472 407; email: ttha@uneti.edu.vn.Theo đó, nội dung viết bài bao gồm: Kết quả nghiên cứu, ứng dụng trong các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, kỹ thuật – công nghệ, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học kinh tế, khoa học giáo dục và đào tạo… phục vụ mục tiêu phát triển bền vững kinh tế – xã hội; Trao đổi giải pháp kinh tế, khoa học – kỹ thuật đẩy mạnh ứng dụng – chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực; Thảo luận, đề xuất chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030 theo định hướng nâng cao trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững.

Tham khảo quy định về bài viết tại đây.

Xem chi tiết tại link sau:

– https://congthuong.vn/hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-ve-giai-phap-khoa-hoc-ky-thuat-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-huong-den-phat-trien-ben-vung-158980.html

– https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t10632/moi-viet-bai-tham-du-hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-2021.html

 

 

Tin tức liên quan