Phòng, ban chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ

1. Quá trình hình thành và phát triển: Cùng với lịch sử phát triển của Nhà trường, Phòng Tổ chức Cán bộ (TCCB) cũng hình thành và hoạt động theo các mô hình khác nhau: Giai đoạn trước khi trường nâng cấp lên đại học là Phòng Tổ chức hành chính sau đó là Phòng […]

Phòng Khoa học – Công nghệ

1. Quá trình hình thành và phát triển: Phòng Khoa học – Công nghệ được thành lập năm 1996 khi Trường được nâng cấp từ Trung cấp lên Cao đẳng. Trải qua 23 năm hoạt động, phòng đã đưa công tác nghiên cứu khoa học của trường từng bước vững chắc, bước đầu hoàn thành […]

Phòng Hành chính quản trị

1. Quá trình hình thành và phát triển: Phòng Hành chính Quản trị được thành lập từ năm 1965. Đến năm 1971, Phòng HCQT được tách ra làm hai bộ phận, bộ phận Hành chính nhập với phòng Tổ chức cán bộ thành phòng Tổ chức hành chính; Bộ phận quản trị có thêm chức […]

Phòng Thanh tra – Pháp chế

1. Quá trình hình thành và phát triển: Ngày 21 tháng 12 năm 2007 Hiệu trưởng Nhà trường ban hành Quyết định số 248/QĐ-ĐHKTKTCN về việc thành lập phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Tháng 5/2014 xuất phát từ yêu cầu công việc và tình hình thực tiễn Nhà trường đã kiện […]

Phòng Đào tạo

1. Quá trình hình thành và phát triển: Sự hình thành và phát triển của Phòng Đào tạo gắn liền với thành tích hơn 60 năm xây dựng và phát triển Nhà trường. Tất cả cán bộ, nhân viên của phòng luôn luôn thể hiện đoàn kết nội bộ, tinh thần trách nhiệm cao, giúp […]

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông

1. Quá trình hình thành và phát triển: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông tiền thân là Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn giới thiệu việc làm được thành lập theo Quyết định số 385/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. 2. Những thành tích đã đạt được: […]

Phòng Tài chính kế toán

1. Quá trình hình thành và phát triển: Cùng với sự phát triển và hội nhập của Nhà trường, trong những năm qua Phòng Tài chính kế toán lo toan, chắt chiu “ … Mỗi hòn than, mẩu sắt, cân ngô. Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ…”. Các thế hệ cán bộ Phòng […]

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

I. Quá trình hình thành và phát triển: 1.1. Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên được thành lập theo Quyết định số 572/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 15 tháng 08 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác […]

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

1. Quá trình hình thành và phát triển: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được điều chuyển chức năng nhiệm vụ và đổi tên theo quyết định số 666 ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Tiền thân của Phòng là […]