Nhà trường

Quyết định quy định về tư vấn việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp

QĐ 850 Quy định về tư vấn việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp

Quyết định quy định đánh giá kết quả rèn luyện

QĐ 848 Quy định đánh giá kết quả rèn luyện

Thông báo hướng dẫn tổ chức thực hiện đầu khóa đối với sinh viên khóa 16 tuyển sinh năm 2022

Thông báo hướng dẫn tổ chức thực hiện đầu khóa đối với sinh viên khóa 16 tuyển sinh năm 2022

Quyết định ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học tại Trường...

Quyết định ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ngoại trú đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ngoại trú đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 750/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20/10/2018

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20/10/2018

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20/10/2018

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác giải quyết thủ tục hành chính đối với sinh...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác giải quyết thủ tục hành chính đối với sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 27/8/2019

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường và môi trường học tập 5S đối với...

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường và môi trường học tập 5S đối với người học tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định ban hành Quy định về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên Trường Đại...

Quyết định ban hành Quy định về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động các Câu lạc bộ tại Trường Đại học Kinh tế –...

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động các Câu lạc bộ tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hồ sơ sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sinh...

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hồ sơ sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định Ban hành Quy chế ngoại trú của sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định Ban hành Quy chế ngoại trú của sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quyết định Ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối với...

Quyết định Ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đối với chương trình đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

  • 1
  • 2