Quy định, Chương trình

Đề án mở ngành Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí

Đề án mở ngành Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí

Đề án mở ngành Quản trị khách sạn

Đề án mở ngành Quản trị khách sạn

Đề án mở ngành Kiểm toán

Đề án mở ngành Kiểm toán

Mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2019)

Mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2019)

Đề án đăng ký mở ngành Marketing

Đề án đăng ký mở ngành Marketing (xem và tải tại đây)

Đề án mở ngành logicstics và quản lý chuỗi cung ứng

Đề án mở ngành logicstics và quản lý chuỗi cung ứng

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kinh doanh thương mại

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kinh doanh thương mại

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Tài chính ngân hàng

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Tài chính ngân hàng

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Đề án mở ngành Khoa học dữ liệu trình độ đại học

Đề án mở ngành Khoa học dữ liệu trình độ đại học

Đề án mở ngành Bảo hiểm trình độ đại học

Đề án mở ngành Bảo hiểm trình độ đại học

Dự thảo đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Bảo hiểm

Dự thảo đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Bảo hiểm