Miễn giảm học phí

Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên thuộc...

Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên thuộc đối tượng chính sách năm học 2021-2022

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 2 năm học 2020-2021

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 2

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 1 năm học 2020 – 2021

danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 1

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021