Miễn giảm học phí

Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ chế độ chính sách năm học 2023-2024 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ chế độ chính sách năm học 2023-2024 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập học kì II năm học 2022-2023

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập học kì II năm học 2022-2023

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách được miễn giảm học phí học kì II năm học 2022-2023

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách được miễn giảm học phí học kì II năm học 2022-2023

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng con dân tộc rất ít người hưởng hỗ trợ học tập học kì 1 năm học 2022-2023 theo...

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng con dân tộc rất ít người hưởng hỗ trợ học tập học kì 1 năm học 2022-2023 theo nghị định số 57/2017/nđ-cp

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập học kì 1 năm học 2022-2023 theo quyết định số...

Danh sách sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập học kì 1 năm học 2022-2023 theo quyết định số 66/2013/qđ-tt

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ I năm học 2022 – 2023 theo nghị định...

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ I năm học 2022 – 2023 theo nghị định 81/2021-nđ-cp

Thông báo thu hồ sơ đề nghị xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với Sinh viên thuộc đối tượng...

Thông báo thu hồ sơ đề nghị xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với Sinh viên thuộc đối tượng chính sách năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên thuộc...

Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên thuộc đối tượng chính sách năm học 2021-2022

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 2 năm học 2020-2021

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 2

Danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 1 năm học 2020 – 2021

danh sách sv thuộc đối tượng trợ cấp con dân tộc kỳ 1

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên thuộc diện chế độ chính sách miễn giảm học phí kỳ 1 năm học 2020 – 2021