Công tác đào tạo

Thông báo điều chỉnh kế hoạch xét tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng tháng 9/2022

Thông báo điều chỉnh kế hoạch xét tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng tháng 9/2022

Thông báo Điều chỉnh kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2021 – 2022

Thông báo Điều chỉnh kế hoạch xét tiến độ kết thúc học kỳ II năm học 2021 – 2022

Đề án đăng ký mở ngành Marketing

Đề án đăng ký mở ngành Marketing (xem và tải tại đây)

Đề án mở ngành logicstics và quản lý chuỗi cung ứng

Đề án mở ngành logicstics và quản lý chuỗi cung ứng

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2021 – 2022

Thông báo về việc tổ chức các lớp học kỳ phụ năm học 2021 – 2022

Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học

Đề án đào tạo từ xa trình độ đại học

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kế toán

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kế toán

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kinh doanh thương mại

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Kinh doanh thương mại

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Tài chính ngân hàng

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Tài chính ngân hàng

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Hồ sơ chương trình đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Thông báo kế hoạch học vượt, học bù môn GDQPAN trong học kỳ hè năm học 2021 – 2022

Thông báo số 304 kế hoạch học vượt, học bù môn GDQPAN trong học kỳ hè năm học 2021 – 2022