Văn hóa học đường SV Uneti

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (14/11/2022 –...

Căn cứ thông báo Số: 531/TB-ĐHKTKTCN ngày 30/08/2022 của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc triển khai thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” theo mô hình quản lý 5S trong năm học 2022-2023; Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên cùng Đoàn Thanh […]

Hà Thị Minh Ánh – lớp DHNN14A2HN, Khoa Ngoại ngữ – Sinh viên tiêu biểu trong Tuyên truyền và Thực hiện Văn hoá...

Văn hóa học đường Uneti chính là nền tảng để xây dựng môi trường học tập lành mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của toàn thể Cán bộ, nhân viên và Sinh viên trong Nhà trường. Chính vì vậy việc xây dựng và thực hiện nếp sống Văn hoá học đường […]

văn hóa học đường – một nét văn hóa mang thương hiệu uneti

 Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên tiếp tục thực hiện thông báo số 636/TB-ĐHKTKTCN ngày 28/10/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp về việc  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chương trình hành […]

Những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp về “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” năm học 2022 – 2023

Hưởng ứng cuộc vận động và thực hiện tốt phong trào “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” trong năm học 2022 – 2023. Tiểu ban tuyên truyền văn hóa học đường sinh viên phát động trong toàn thể Sinh viên Nhà trường cùng chung tay xây dựng nét văn hóa mang thương hiệu Sinh […]

Thông báo về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động xây dựng nếp sống “Văn...

Thông báo về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động xây dựng nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti”

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường và môi trường học tập 5S đối với...

Quyết định ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường và môi trường học tập 5S đối với người học tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo về việc triển khai thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” theo mô hình quản...

Thông báo về việc triển khai thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” theo mô hình quản lý 5S trong năm học 2022 – 2023

Kế hoạch triển khai thực hiện nếp sống văn hóa học đường và hưởng ứng phong trào 5S trong sinh viên Uneti

Phụ lục số 1: Danh sách ban chỉ đạo, tiểu ban tuyên truyền và thực hiện nếp sống văn hóa học đường và hưởng ứng phong trào 5s đối với sinh viên Uneti