Văn hóa học đường SV Uneti

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (18/9/2023 –...

Tiếp cận từ góc độ thực tiễn, văn hóa học đường và nâng cao văn hóa học đường không phải là vấn đề gì đó cao siêu mà là những việc làm cụ thể đi liền với những nội dung, đối tượng cụ thể trong môi trường sư phạm. Do đó, từng cơ sở giáo […]

Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” theo mô...

Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” theo mô hình quản lý 5S trong năm học 2023 – 2024

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (15/05/2023 –...

Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã tích lũy trong quá trình xây dựng hệ thống giáo dục và quá trình hình thành nhân cách. Theo đó, trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã xây dựng và thực hiện nếp […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (08/05/2023 –...

Một nền văn hóa chân chính phải được bắt nguồn từ giáo dục và đạo đức. Thiếu giáo dục cây không có hạt nhân tốt, thiếu đạo đức gốc rễ không thể bám sâu vào lòng đất, thiếu văn hoá cành lá không thể xanh tươi phát triển được. Giáo dục là hạt nhân để […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (01/05/2023 –...

Để xây dựng “Văn hóa học đường” trong trường Đại học, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã xây dựng và thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường sinh viên UNETI”. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là công cụ quản lý chất lượng tạo […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (24/04/2023 –...

Việc xây dựng và thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường sinh viên UNETI” được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là công cụ quản lý chất lượng tạo ra nền tảng cơ bản để thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng góp phần tạo nên một môi trường […]

Phạm Văn Tráng – DHTI15A2ND, Khoa Công Nghệ Thông Tin – Sinh viên tiêu biểu trong Tuyên truyền và thực hiện Văn hóa học...

Để xây dựng “Văn hóa học đường” trong trường Đại học, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã xây dựng và thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường sinh viên UNETI”. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là công cụ quản lý chất lượng tạo […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” từ ngày 17/04/2023 ...

Thuật ngữ văn hóa học đường (School culture) xuất hiện trong những năm 1990 trong một số nước như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý nghĩa tổng quát: Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã tích lũy trong quá […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (10/04/2023 –...

Xây dựng và phát triển văn hóa học đường phải được coi trọng là một trong những nhiệm vụ lớn, trọng tâm và quan trọng của toàn ngành giáo dục, tại mỗi địa phương và ở từng cơ sở giáo dục, đào tạo. Ở đó con người phải là trung tâm và phát triển con […]

Đào Việt Hoàn – ĐHTD15A1CL, Khoa Điện – Sinh viên tiêu biểu trong Tuyên truyền và thực hiện Văn hóa học đường Sinh...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”.   Nói đến văn hóa người ta thường nói đến những gì tinh hoa, tinh túy nhất, được kết tinh, hun đúc thành những giá […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (03/04/2023 –...

Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý Nhà trường, Thầy Cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, Sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp. Xây dựng văn hóa học đường là thực hiện một quá […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (27/03/2023 –...

Văn hóa học đường là môi trường quan trọng để bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nhân cách và giáo dục học sinh, sinh viên trở thành những con người phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ. Văn hóa là yếu tố quan trọng tạo lên giá trị của mỗi cá […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti”(13/03/2023 –...

Để hoạt động phát triển tốt hơn và tiếp tục việc triển khai thực hiện thông báo số 636/TB-ĐHKTKTCN ngày 28/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động xây dựng nếp sống “Văn […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (06/03/2023 –...

Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã xây dựng và thực hiện nếp sống “Văn hóa học đường Sinh viên UNETI”; đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là công cụ quản lý chất lượng tạo ra nền tảng cơ bản để thực hiện hệ thống […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (27/02/2023 –...

Để hoạt động phát triển tốt hơn và tiếp tục việc triển khai thực hiện Thông báo số 636/TB-ĐHKTKTCN ngày 28/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình hành động xây dựng nếp sống “Văn […]