Văn hóa học đường SV Uneti

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (01/04/2024 –...

“Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, Thầy Cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp”. Mục tiêu chung nhất của văn hóa học đường là xây dựng trường […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (25/03/2024 –...

Thuật ngữ “Văn hóa học đường” xuất hiện trong những năm 1990 trong một số nước nói tiếng Anh như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý nghĩa tổng quát : Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (11/03/2024 –...

Văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia dân tộc. Là lĩnh vực đặc biệt quan trọng tạo điều kiện, môi trường để hiện thực hóa “Học để làm người” của giáo dục. Với cách tiếp cận văn hóa được trình bày trên, gắn với tính đặc thù của một cơ […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (04/03/2024 –...

Thuật ngữ văn hóa học đường (School culture) xuất hiện trong những năm 1990 trong một số nước như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý nghĩa tổng quát: Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã tích lũy trong quá […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (26/02/2024 –...

Chỉ thị nhấn mạnh, việc xây dựng văn hóa học đường là hoạt động thường xuyên, liên tục. Đây là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương.Trong những năm qua, công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều chuyển […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (19/02/2024 –...

Từ góc nhìn quản lý, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo – Nguyễn Kim Sơn cho rằng, văn hóa học đường là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục người học trở thành những con người phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ, có […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (27/11/2023 –...

Văn hóa học đường là môi trường đặc biệt và môi trường lịch sử xã hội của hoạt động của con người. Tùy theo triết lý giáo dục của từng thời đại, từng quốc gia mà người ta có thể xây dựng văn hóa nhà trường với những cấu trúc khác nhau. Ở nước ta […]

Tuyên truyền, ki ểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (04/12/2023 –...

Văn hóa học đường là một phần của văn hóa quốc gia dân tộc. Là lĩnh vực đặc biệt quan trọng tạo điều kiện, môi trường để hiện thực hóa “Học để làm người” của giáo dục. Với cách tiếp cận văn hóa được trình bày trên, gắn với tính đặc thù của một cơ […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (20/11/2023 –...

Văn hóa học đường là một môi trường hoạt động đặc biệt của con người, mang tính xã hội và lịch sử. Tùy theo triết lý giáo dục của từng thời đại hoặc của từng quốc gia mà người ta có thể xây dựng những cấu trúc khác nhau của văn hóa học đường. Ở […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (13/11/2023 –...

Thuật ngữ văn hóa học đường (School culture) xuất hiện trong những năm 1990 trong một số nước như Anh, Mỹ, Úc…và dần dần trở nên phổ biến trên thế giới với ý nghĩa tổng quát: Văn hóa học đường là những giá trị, những kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người đã tích lũy trong quá […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (06/11/2023 –...

Với mục đích xây dựng văn hóa học đường văn minh, hiện đại, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần đồng đội của sinh viên Uneti trong tất cả các lĩnh vực : Học tập, rèn luyện, quan hệ thầy trò, bạn bè […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (30/10/2023 –...

Dù là ngày xưa hay thời nay, trường học vẫn là một nơi vô cùng quan trọng. Nó là nơi rèn rũa, là nơi đưa chúng ta từ một con người vô tri trở nên thấu hiểu mọi thứ, có nhân cách, độ lượng hơn. Thật nguy hiểm nếu như văn hóa trường học đang […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (23/10/2023 –...

Có thể nói, văn hóa học đường là môi trường quan trọng để bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nhân cách và giáo dục học sinh, sinh viên trở thành những con người phát triển toàn diện: đức – trí – thể – mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (16/10/2023 –...

Văn hóa học đường là hệ các chuẩn mực, giá trị giúp cán bộ quản lý nhà trường, thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh, sinh viên có các cách thức suy nghĩ, tình cảm, hành động tốt đẹp. Xây dựng văn hóa học đường là thực hiện một quá […]

Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (09/10/2023 –...

Chỉ thị nhấn mạnh, việc xây dựng văn hóa học đường là hoạt động thường xuyên, liên tục. Đây là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương. Trong những năm qua, công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều […]