Tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở Sinh viên thực hiện tốt “Văn hóa học đường Sinh viên Uneti” (20/05/2024 – 25/05/2024)

Lượt xem: 51

Chỉ thị nhấn mạnh, việc xây dựng văn hóa học đường là hoạt động thường xuyên, liên tục. Đây là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương.Trong những năm qua, công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều chuyển biến tích cực; tạo niềm tin cho xã hội về chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân tốt, có phẩm chất, năng lực, đạo đức, văn hóa đáp ứng yêu cầu của xã hội. Thực hiện Thông báo số 815/TB-ĐHKTKTCN ngày 13/09/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp; tuần từ ngày 20/05/2024 – 25/05/2024 tại ba cơ sở Lĩnh Nam, Minh Khai và Nam Định, đoàn kiểm tra liên đơn vị giữa Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh Niên – Hội sinh viên, cùng Thầy Cô trong các Khoa Chuyên môn, Thầy Cô thuộc các trung tâm, Phòng Ban chức năng với các bạn Tình nguyện viên đã đi tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở Sinh viên thực hiện “Văn hoá học đường Sinh viên Uneti”.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyên truyền:

Bài viết: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Tin tức liên quan