Chức năng, nhiệm vụ Bộ phận Hành chính một cửa

Lượt xem: 4266

1. Chức năng:

Bộ phận một cửa của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên là đầu mối hướng dẫn các thủ tục hành chính sinh viên; Là nơi tiếp nhận đề nghị của sinh viên, tập hợp và chuyển đến các đơn vị chức năng có liên quan giải quyết; Nhận và trả kết quả giải quyết cho sinh viên theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

Tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp nhận yêu cầu, giải quyết mọi thắc mắc của sinh viên, đảm bảo nhanh chóng, rõ ràng và tránh cho sinh viên phải đi lại nhiều lần, các nhiệm vụ chính là:

– Tiếp nhận các thủ tục hành chính sinh viên có liên quan đến nghiệp vụ của Phòng Đào tạo;

– Tiếp nhận các thủ tục hành chính sinh viên có liên quan đến nghiệp vụ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

– Tiếp nhận các thủ tục hành chính sinh viên có liên quan đến nghiệp vụ của Phòng Tài chính Kế toán;

– Tiếp nhận các thủ tục hành chính sinh viên có liên quan đến nghiệp vụ của Phòng Hành chính quản trị;

– Tiếp nhận các thủ tục hành chính sinh viên có liên quan đến nghiệp vụ của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên;

– Tiếp nhận các thủ tục hành chính sinh viên khác,…

Tin tức liên quan