Đăng ký xin cấp giấy xác nhận sinh viên đang học tại trường

Bước 1: Sinh viên đề nghị tại bộ phận Một cửa hoặc gửi đề nghị qua Email: sv.phongctsv@uneti.edu.vn .Thời điểm cán bộ hoàn tất đề nghị vào phần mềm là thời điểm sinh viên nhận được Email (lần 1) thông báo đề nghị đã được tiếp nhận

Bước 2: Căn cứ vào nội dung thông báo của Email (lần 2), sinh viên  mang theo thẻ sinh viên(CMT/CCCD)  đến nhận kết quả tại bộ phận Một cửa theo địa điểm học của sinh viên