Thông báo kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng trong tháng 07 năm 2018

Căn cứ vào các Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; căn cứ chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo các đơn vị toàn trường kế hoạch tốt nghiệp các lớp Đại học, Cao đẳng trong tháng 07 năm 2018 như sau:

Thông báo thu học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018

21/06/2018 221
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Nhà…