CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTg NGÀY 31/03/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19!

Ngành tuyển sinh

Tên ngành Thạc sĩ Đại học

 

Ngôn ngữ anh 7220201
Quản trị kinh doanh 7340101
Kinh doanh thương mại 7340121
Tài chính – ngân hàng 7340201
Kế toán 7340301
Mạng máy tính và truyền thông DL 7480102
CNKT máy tính 7480108
Công nghệ thông tin 7480201
CNKT cơ khí 7510201
CNKT cơ điện tử 7510203
CNKT điện, điện tử 7510301
CNKT điện tử – viễn thông 7510302
CNKT điều khiển và TĐH 7510303
Công nghệ thực phẩm  8540101 7540101
Công nghệ sợi, dệt 7540202
Công nghệ dệt, may 7540204