Tuyển sinh

Thông báo - Kế hoạch TS Quy chế - Quy định

Đào tạo

Thông báo - Kế hoạch ĐT Quy định đào tạo Chương trình đào tạo

Quyết định về việc mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
17/04/2019 885
Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-TTg ngày 08/05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Công tác sinh viên

Thông báo - Kế hoạch SV Quy định CTSV Thông tin việc làm

NCKH & HTQT

Tạp chí KHCN Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế

Công tác chung

Kiểm định TT - ĐBCL Hoạt động khoa chuyên môn

CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Công tác Đảng Đoàn TN - Hội SV Công đoàn Hội cựu chiến binh Hội Khuyến học

Hoạt động phong trào

Danh sách Tổ, Đội, Nhóm, CLB sinh viên Hoạt động phong trào sinh viên